Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese

www.obklady-semily.cz

jehož provozovatelem je

Petr Andrejsek

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem Požárnická 596, 513 01 Semily
IČ:  88364330
DIČ: CZ8004183462

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Petr Andrejsek, se
  sídlem Požárnická 596, 513 01 Semily, IČ: 88364330, DIČ: CZ8004183462 (dále jen „prodávající“)
  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
  „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
  základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
  osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
  je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.obkladysemily.
  cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen
  „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
  od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
  své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
  ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
  dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V
  případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi
  kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření
  kupní smlouvy.
 2. Uživatelský účet
  2.1. Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující
  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
  objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět
  objednávání zboží též bez registrace.
  2.2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny
  údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
  považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
  zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své
  povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
  s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení webového rozhraní obchodu.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
  občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
  zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
  webového rozhraní obchodu),
  b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
  které do objednávky vložil.
  Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a
  zpracováním osobních údajů.
  Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
  považovány za správné.
  3.5. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v
  objednávce, informaci o objednávce (potvrzení objednávky), v němž bude obsaženo mimo jiné číslo
  objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy. Informace o objednávce (potvrzení objednávky)
  je zasíláno automaticky.
  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.
  3.6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na
  telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících
  s plněním kupní smlouvy.
  3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
  s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  3.8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a
  prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po
  přihlášení do jeho uživatelského účtu.
  3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 4. Cena zboží a platební podmínky
  4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např.
  podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.
  4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
  prodávajícímu způsoby uvedenými na stránce Jak nakupovat.
  4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
  zboží.
  4.4. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení
  vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených.
  4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
  vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
  – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
  povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak
  nejpozději do 48 hodin.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
  odstoupit od kupní smlouvy:
  · o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  · o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
  smíseno s jiným zbožím,
  · o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
  jej není možné vrátit,
  · o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
  prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  5.2. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
  právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
  že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode
  dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do
  14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
  5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný
  prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
  prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.
  Odstoupení od kupní smlouvy odešle kupující na e-mail info@obklady-semily.cz. Prodávající potvrdí
  kupujícímu v textové podobě přijetí odstoupení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako
  možnost bezplatného zapůjčení zboží.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
  prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících
  podmínek:
  · musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu,
  · musí být nepoškozené,
  · musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
  · s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím
  koupi zboží.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
  prodávajícímu. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě
  k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.
  5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do
  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
  prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat. Vedle kupní ceny má
  kupující nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než
  nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve
  výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.
  5.6. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně
  spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
  proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen „dárek“),
  je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
  k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
  účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  5.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  · prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal,
  · zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal
  dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat,
  · plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o
  odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
  Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od
  odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze
  kterého provedl úhradu.
 6. Doprava a dodání zboží
  6.1. Rozvoz zboží je zajišťován po České republice prostřednictvím České pošty, kurýrní služby DPD
  a dalších smluvních přepravců.
  6.2. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. U zboží běžně
  dostupného a zboží, které má prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky do 48 hodin.
  6.3. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím
  v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a jeho
  řádné množství. V případě jakýchkoliv závad toto oznámit přepravci, zboží nepřebírat a ihned
  kontaktovat prodávajícího na telefonu 777 838 384.
  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
  zásilku od přepravce převzít.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
  prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Práva z vadného plnění
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
  závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
  2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
  předpisů).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  · má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
  na základě reklamy jimi prováděné,
  · zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
  tohoto druhu obvykle používá,
  · zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  · je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  · vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
  nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
  obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
  zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
  převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od
  převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
  přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
  podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
  kupujícího reklamované zboží.
  7.6. Další informace k uplatnění záruky jsou uvedeny na stránce Reklamační řád.
  7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
  reklamační řád prodávajícího.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
  1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
  info@obklady-semily.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
  adresu kupujícího.
  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
  osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
  vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.5. Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je informativního
  charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.
  8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  http://www.coi.cz.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
  zákoníku.
 9. Ochrana osobních údajů dle GDPR
  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  9.2. Kupující bere na vědomí a poskytuje souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů
  kupujícího za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno
  a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále
  veškeré odběratelem poskytnuté osobní údaje.
  9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných
  programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.
  9.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění
  zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.
  9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po
  uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.
  S tím kupující vyslovuje souhlas.
  9.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Informace pro spotřebitele
  10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského
  sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
  dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
  subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: www.adr.coi.cz
  Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
  komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr .
 11. Závěrečná ustanovení
  11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
  sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
  obecně závazných právních předpisů.
  11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
  a není přístupná.
  11.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a
  reklamační protokol.
  11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
  Adresa pro doručování:
  Petr Andrejsek
  Požárnická 290
  513 01 Semily
  Adresa elektronické pošty: info@obklady-semily.cz
  Telefon: +420 777 838 384
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2018

Soubory

1549057796_Obchodní podmínky.pdf (Stáhnout)
1549059840_Souhlas se zpracování osobních údajů.pdf (Stáhnout)
1549059822_Odstoupení od smlouvy.pdf (Stáhnout)
1549059833_Reklamační protokol.pdf (Stáhnout)
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Petr Andrejsek - Obklady a Dlažby, Požárnická 290, 51301 Semily, IČ: 88364330.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Petr Andrejsek - Obklady a Dlažby, Požárnická 290, 51301 Semily, IČ: 88364330.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.